«ҚАРАГАНДЫ ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІҚ КОҒАМЫНЬҢ ЖАРҒЫСЫ