Кафедрасының ғылыми жұмысы

«Кәсіби білім беру жене педагогика» кафедрасы


Хаттама кәсіптік білім беру «секциясының отырысы» Республикалық студенттік ғылыми конференция ««Қазақстан-2050» Стратегиясын іске асыруға жастар ғылымының үлесі» ҚарМТУ (11-12 сәуір 2019 ж.)

КО ж П кафедрасының есебі Корпоративтік университет кәсіпорнымен бірге «№5 ЖОМ РЦПО » (03.04.2019 ж.)

2019 жылға монографияларды даярлау бойынша күнтізбелік жоспар

2019 жылға ПОҚ, магистранттармен, студенттермен алыс және жақын шетелдерге, Қазақстанның рейтингтік журналдарына ғылыми мақалаларды даярлау бойынша күнтізбелік жоспар 

«Кәсіптік білім және педагогика» кафедрасының 2019 жылға авторлық құқық объекттеріне құқықты мемлекеттік тіркеу өтініштерін (СИС) даярлау бойынша күнтізбелік жоспар

2018-2019 орқу жылына шаруашылық келісімшартын орнату бойынша күнтізбелік жоспар

Календарный план по подготовке научных статей 2017-2018

Кал.план заключения хоздоговоров на 2017-2018 уч.г

Таблица 1,2

«Кәсіптік білім және педагогика» кафедрасының
2018  жылдың ІІ-жартыжылдығы бойынша ғылыми жұмыстардың
есебі

 1. Орындалған ғылыми жұмыстар

Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік бюджеттік тақырыптардың орындалуы: 217 «Ғылымның дамуы» бағдарламасының ішінде 102 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру»

1.1. Тақырып атауы – Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық модернизациялау жағдайында жастарға кәсіби бағдар берудің инновациялық жүйесінің ғылыми-практикалық негізін өңдеу

Ғылыми жетекшісі – Смирнова Г.М., доцент

Негізгі нәтижелері – Қазақстанның кәсіби бағдардың виртуалды орталығын құру (Қазақстан жастарына кәсіби бағдар беру орталығының виртуалды ақпараттық-диагностикалық ортасын өңдеу; Web-сайт Форумының стратегиясы; кәсіби бағдар беру орталығы және жастардың өзіндік анықтауы бойынша Web-сайттың құрылымдық элементтерін (ақпараттық блок, жеке кабинет, интерактивті блок және «контактілер») өңдеу).

Қосымша нәтижелер – 1 монография, 1 ғылыми мақала.

ҒЗЖ орындауға 1 студент қатысады.

2017 жылға жалпы сомасы – 1 900,000 мың тг.

1.2. Тақырып атауы – Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы үшін инженерлі-педагогикалық кадрларды даярлауда инновациялық тұрғыны өңдеу

Ғылыми жетекшісі – Ударцева С.М., доцент

Негізгі нәтижелері – инженерлі-педагогикалық кадрларды даярлаудың моделі және құзыреттер матрицасы өңделді (инженерлі-педагогикалық кадрлардың кәсіби өсуі үшін шарттар; құзыреттер матрицасының құраушылары; модульдік білім беру бағдарламасының құрылымдық элементтері; кәсіби қызметтің функционалды компоненттеріне сәйкес модульдік білім беру бағдарламасының оқу элементтері).

Қосымша нәтижелері – 2 монография, 1 ғылыми мақала

ҒЗЖ орындауға 1 магистрант қатысады.

2017 жылға жалпы сомасы – 1 900,000 мың тг.

 

2 ҒЗЖ нәтижелерін жариялау

 

2.1 Кітаптар (монографиялар) – 3

1) Егоров В.В., Смирнова Г.М., Ударцева С.М., Готтинг В.В. Кәсіптік білім берудің модернизациялау шартында инженерлі-педагогикалық кадрларды даярлау. – Новосибирск, АНС «СибАК» баспасы, 2017. – 156 б.

2) Смирнова Г.М., Ударцева С.М., Готтинг В.В., Шебалина О.А. Заманауи жағдайда жастардың кәсіби бейімделуі – Новосибирск, АНС «СибАК» баспасы, 2017. – 124 б.

Профессиональная ориентация молодежи в современных условиях.

3) Смирнова Г.М., Ударцева С.М., Готтинг В.В. Кәсіби бағдар – білім беру – еңбек нарығы. Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2017. – 74 б.

 

2.2 Журналда жарияланған мақалалар – 1

автор(лардың)*

аты-жөні

Мақалау атауы Мемлекет,

журнал атауы,

нөмірі, жылы

Журналдың импакт-факторы
Нурмаганбетова М.С.,

Байжуманова Н.С.

Қарағанды облысы бойынша дуальды оқыту жүйесімен қамтылған колледждер Қазақстан,

Университет еңбектері, №3, 2017

КазБЦ

0,092

Барлығы: жарияланған мақалалар, барлығы – 1

Оның ішінде:  рейтингті журналдарда – 1

ҚарМТУ – 1

ҚК – 0

ТМД – 0

А/Ш – 0

Студенттермен/ студенттермен бірге – -/-

Магистрантармен/магистрантарменбірге – -/-

 

2.3 – Конференцияларда жарияланған баяндамалар (баяндама тезистері)

КБжП кафедрасы Автор(лардың)*

аты-жөні

Баяндама атауы Мемлекет, конференция статусы мен атауы,

жүргізілген орны, мерзімі

 

 

 

1. Нагымжанова К.М., Коржумбаева М.Б., Сидорова А. Психологическое сопровождение пе-дагогов вусловиях модернизации образования Россия, Международная науч.-практ. конф. «Психология ХХІ века. Актуальные проб-лемы современной психологии», СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 23-24 ноября 2017 г.

 

2. Толеукул А. (магистрант) Systems thinking in the context of pedagogy Казахстан, Международная ONLINE конференция «Системное мышление: педагогические, технологии формирования, методы развития», Тараз, 6 октября 2017 г.

Барлығы: жарияланған баяндамалар, барлығы – 2

халықаралық – 2

оның ішінде, ҚарМТУ – 0

ҚР – 0

ТМД – 0

А/Ш – 0

Студенттермен/ студенттермен бірге – -/-

Магистрантармен/магистрантарменбірге – -/-

 

 1. Көрмелерге қатысужоқ
 2. Өнертапқыштық іс-әрекеті

4.1 Берілген өтініштер – жоқ

4.2 Қорғалған құжаттарды алу – 4

Автор(лардың)* аты-жөні Өнертапқыштық атауы Өтініш беруші Құжат түрі (өтініш, инновациялықпатент, СИС) Құжат нөмірі
Алшынбаева Ж.Е.,

Бакина Ю.А.,

Алшынбаева С.Е.,

Тураканова Р.Н. (ПО-13-1)

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі Автор-лар  

СИС

№1792

21 шілде 2017

 

Алшынбаева Ж.Е. Кәсіптік білім берудегі дуальды оқыту жүйесі Автор-лар  

СИС

№1791

21 шілде 2017

Ударцева С.М.,

Чаусова Т.А.,

Ударцева Т.С.,

Юсубова Г. (ПО-13-3)

Педагогическое мастерство Автор-лар  

СИС

№1313

05 шілде 2017

 

Готтинг В.В.,

Бакина Ю.А.,

Мәулен Н.М.,

Алпысбай Ж.С. (ПО-13-3)

Профессиональная ориентация Автор-лар  

СИС

№1743

14 шілде 2017

 

 

 

 1. Кафедраның профессор-оқытушылар құрамымен және қызметкерлерімен алған марапаттаулар, ғылыми дәрежесі, атағы – жоқ

 

 1. ҒЗЖ қаржыландыру сайыстарына қатысу – 3

2018-2020 жж. ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларға гранттық қаржыландыру сайыстарына қатысу бойынша 3 жоба ұсынылды. Жалпы қаржыландыру сомасы – 77,931 мың теңге:

 

 • «Ғылым-білім беру-өндіріс» жүйесі аймағында инженерлі-техникалық бағытындағы болашақ мамандардың ғылыми-зерттеу потенциалын қалыптастыру (ғылыми жетекші – Готтинг В.В.). Қаржыландыру сомасы – 26,384 мың тг.;
 • Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде кәсіби бағдар берудің ғылыми-практикалық негізін өңдеу (ғылыми жетекші – Самашова Г.Е.). Қаржыландыру сомасы – 25,000 мың тг.;
 • Қазақстан Республикасының тұрақты дамуы негізі ретінде «жасыл экономика» аймағында инженерлі-техникалық жұмыскерлердің экологиялық мәдениетін қалыптастыру (ғылыми жетекші – Смирнова Г.М.). Қаржыландыру сомасы – 26,547 мың тг.

Ұсынылған жобалардың барлығы отандық эксперттерден алдын-ала экспертизаны өтті.

 1. Қазақстанның мекемелерімен ынтымақтастық туралы келісімшарт бойынша

ғылыми жұмыс нәтижелері

№5 жалпы орта білім беру мектебінің базасында Бейіндік оқытудың ресурстық орталығында (кафедраның жетекшісі – аға оқытушы Байжуманова Н.С.) өзара ынтымақтастықты анықтау мақсатында жиналыстар жүргізіілді.

Бакалавриаттың білім беру бағдарламаларын жобалау әдіснамасын өңдеу бойынша жобаларды орындау шеңберінде жұмыс берушілердің қатысуымен ҚарМТУ-дың негізінде 2017 жылдың 24-25 қарашасында «Білім беру бағдарламаларын жобалау» және 2017 жылдың 24-25 қарашасында «Білім беру бағдарламаларын бағалау» республикалық семинарлар өтті. «Инженерлі педагогика» орталығының директоры Смирнова Г.М. және КБжП кафедрасының меңгерушісі міндетін атқырушы Готтинг В.В. тренинг өңделді және өңделген әдіснамаға сәйкес білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша практикалық-бейімделген оқыту жүргізілді. Семинар қорытындысы бойынша қатысушылармен 9 эксперименталды білім беру бағдарламалары өңделді және нұсқаулармен бірге семинардың резолюциясы қабылданды.

Смирнова Г.М. және Готтинг В.В. №5 жалпы орта білім беру мектебінің (БОРО) директоры Кошербаевпен Н.К. бірге кәсіби стандарттардың негізінде білім беру бағдарламасын өңдеу бойынша жұмыс берушілердің қатысуымен жиналыс жүргізілді.

 1. Халықаралық ынтымақтастық туралы кеілісімшарт бойынша

ғылыми жұмыстардың нәтижелері

ҚарМТУ ынтымақтастығы туралы келісімшарт аймағында «А.С. Пушкин атындағы Ленинград мемлекеттік университетінде» 26.11.17 ж. – 07.12.2017 ж. уақыт аралығында магистранттар ғылыми стажировкадан өтті.

ҚР Білім және ғылым Министрлігінің тарапынан Назарбаев Университетінің өкілдерімен шет елдік экспертпен Barbara Lynn Silcox (Англия) «Орта білім беру мазмұнын жаңарту» тақырыбы бойынша семинар өтті.

 1. Студенттермен және магистранттармен бірге орындалған ғылыми жұмыс

9.1. Кафедрада кәсіптік педагогика бағыты бойынша «Педагог-зерттеуші» атты ғылыми үйірме жұмысы қызмет етеді (жетекшісі – п.ғ.к., Готтинг В.В.). Үйірме жұмысы барысында 52 студент және 4 магистрант қатысты. «Педагогикалық бағдарламалық құралдарды өңдеу және жобалау» шығармашылық лаборатория бюросы бойынша ғылыми жұмыстар шеңберінде келесідей интеллектуалды меншік куәліктері студенттермен бірге алынды:

1) Алшынбаева Ж.Е., Бакина Ю.А., Алшынбаева С.Е., Тураканова Р.Н. (студ.) Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі (СИС). – №1792, 21 шілде 2017, ИС 009402

2) Ударцева С.М., Чаусова Т.А., Ударцева Т.С., Юсубова Г. (студ.) Педагогическое мастерство (СИС). – №1313, 05 июня 2017, ИС 008798

3) Готтинг В.В., Бакина Ю.А., Мәулен Н.М., Алпысбай Ж.С. (студ.) Профессиональная ориентация (СИС). – №1743, 14 июля 2017, ИС 009341

9.2. Ахметов Б.Б. (магистрант) з.ғ.д., профессор Ж.Ө. Шакарапұлының 75-жылдық мерейтойына қатысты «Қазақстанның Конституциялық-құқықтық дамуы» атты ІІІ Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға қатысқанына байланысты сертификат берілді, Талдықорған қаласы, 29-30 қараша 2017 ж.

9.3. Ахметов Б.Б., Толеукул А., Когай О. (магистранттар) «А.С. Пушкин атындағы Ленинград мемлекеттік университетінде» 26.11.17 ж. – 07.12.2017 ж. уақыт аралығында магистранттар ғылыми стажировкадан өтуін растайтын сертификаттар берілді (Ресей).

9.4. Толеукул А. (магистрант) Халықаралық ONLINE конференциясына «Жүйелі ойлап табу: педагогикалық, қалыптастыру технологиясы, дамыту әдістері» қатысты, Тараз-2017ж.

 1. 1 Ғылыми сипаттағы басқа да мәліметтер

10.1. 2017 жылдың 27 қарашасында Смирнова Г.М. «Техникалық және кәсіптік білім мазмұнын дамыту және сапасын қамтамасыз ету механизмі ретінде ТжКБ беру ұйымдарының оқу-әдістемелік бірлестіктерінің моделі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты, Қостанай.

10.2. 2017 жылдың 20 қарашасында КБжП кафедрасының аға оқытушысы Алшынбаева Ж.Е. «6D012000 – Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде PhD алдын-ала қорғауынан өтті.

10.3. Готтинг В.В. 2017 жылдың 27 қазанында «Техникалық және кәсіптік білім мазмұнын дамыту және сапасын қамтамасыз ету механизмі ретінде ТжКБ беру ұйымдарының оқу-әдістемелік бірлестіктерінің моделі» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысты, Костанай.

10.4. Готтинг В.В. 2017 жылдың 24-25 қарашасында «Білім беру бағдарламаларын жобалау» республикалық семинарға қатысты, Қарағанды, ҚарМТУ.

10.5. 2017 жылдың 23-24 қарашасында Исмакова Б.С. «Адами капитал елдің инновациялық дамуының басты факторы» атты А.О. Байконуров атындағы республикалық ғылыми-практикалық конференциясында атсалысты, Жезқазған.

10.6. Кафедраның п.ғ.к., доценті Ударцева С.М. және п.ғ.к., доценті Самашова Г.Е. 24.10.2017 ж. 28.10.2017 ж. уақыт аралығында Алматы қаласында өткен GIZ жобасына қатысты.

 

КБжП каф.меңг. м.а.                                           Готтинг В.В.

 

                        ҒЗЛ меңгерушісі                                           Байжуманова Н.С.

 

Без рубрики