Научные труды


№ п.п.

Название

Характер работы

Выходные данные

Объем, п.л.

Соавторы

1

2

3

4

5

6

1. ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны. Оқу құралы. ISBN 9965-04-279-9 

 

Учебное пособие

ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2009. – 69 б.  4,3 п.л.
2. Қазақ тілі «Алғашқы әскери дайындық» мамандығына арналған. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-009-9 

 

Учебное пособие Қазақ тілі «Алғашқы әскери дайындық» мамандығына арналған: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2011. – 83 б. 5,2 п.л. С.Ж.Шахина
3. Шартты рай формасы арқылы жасалған құрмалас сөйлемдер. Оқу құралы. ISBN

Учебное пособие

Шартты рай формасы арқылы жасалған құрмалас сөйлемдер: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова, С.А.Кенжеғалиев, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2012. – 80 б.  5,0 п.л. С.А.КенжеғалиевҚ.Қ.Нұржанова
4. Концепция личности в казахских исторических романах. Монография. ISBN

Монография

Концепция личности в казахских исторических романах: Монография / А.А.Жусупова, К.С.Калыбекова, К.К.Нуржанова; Карагандинский государственный технический университет.-Караганда: Изд-во КарГТУ, 2012.-с  8,6 п.л. Жусупова А.А.,Нуржанова К.К.
5. Қазақ тілі. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-335-9

Учебное пособие

Қазақ тілі: Оқу құралы/ Қ.С.Қалыбекова, Э.Қ.Түсіпбекова, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2012. – 92 б.  6,0 п.л. Э.Қ.ТүсіпбековаҚ.Қ.Нұржанова
6. Жыраулар поэзисындағы көнерген сөздер. Оқу құралы. ISBN

Учебное пособие

«Жыраулар поэзиясындағы көнерген сөздер» филология   мамандығына арналған: Оқу құралы / С.А.Кенжеғалиев, Қ.С. Қалыбекова, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 69 б.  4,0 п.л. С.А.КенжеғалиевҚ.Қ.Нұржанова
7. Әдеби –көркем сын сырлары. Монография. ISBN

Монография

Әдеби –көркем сын сырлары: монография/ Қ.С.Қалыбекова ; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013. – 142 б.  4,0 п.л.
8. Қазақ тілі. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-366-3

Учебное пособие

Қазақ: Оқу құралы / Қ.С. Қалыбекова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 81 б. 5,2 п.л. А.Н. Мұратаова
9. Іс қағаздарын жүргізудің негіздері. Оқу құралы. ISBN 978-601-296-452-3

Учебное пособие

Іс қағаздарын жүргізудің негіздері: Оқу құралы/ Г.Е.Самашова, В.В.Егоров, Қ.С.Қалыбекова, С.Ғ.Құрымбаев, Қ.Қ.Нұржанова; Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ баспасы, 2013. – 81 б. 5,0 п.л. Г.Е.Самашова, В.В.Егоров,С.Ғ.Құрымбаев, Қ.Қ.Нұржанова
10. Іс қағаздарын жүргізу  жағдайы

Печатная (статья)

Қарағанды облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы Қарағанды  облыстық тілдерді оқыту орталығы  «Мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесі. Өзекті мәселелері мен озық технологиялар» атты  ІІ облыстық  ғылыми –тәжірибелік конференция. Қарағанды 2009.  19-22 б.б. 

 

 0,3 п.л.
11. Тұғыры биік – Төле би

Печатная (статья)

«Төле би- қазақтың данагөй абызы» аймақтық ғылыми-практикалық конференция. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті. – Қарағанды: ҚарМТУ, 2013. – 83 б.  0,3 п.л.
12. Некоторые вопросы обучения казахскому языку 

 

Печатная (статья)

Республиканский журнал «Труды университета»  Вестник КарГТУ. №3 (40), 2010г. С. 111-113. 

 

0,3 п.л.
13. Әдеби сын және өмір

Печатная (статья)

«М.Әуезов оқулары 7» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Шымкент мемлекеттік университеті. Шымкент қ., 2009. Том 2, — Б. 76-82.  0,3 п.л.
14. Нарманбет Орманбетұлы және ақындық орта

Печатная (статья)

Алаш ардақтысы. «Нарманбет  Орманбетұлы және азатшыл алаш әдебиеті» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 23-24 қазан – Қарағанды. 2009  0,4 п.л.
15. Қазақ әдеби сыны: тарих және тағылым

Печатная (статья)

Қазақ және әлем әдебиеті. №4. Алматы, 2010.  63-72 б.б. 0,5 п.л.
16. Нарманбет ақынның «Кер заман» шығармасы хақында.

Печатная (статья)

 «Тәуелсіздік және Нарманбет  Орманбетұлының  шығармашылығы» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының  жинағы. 2 желтоқсан – Қарағанды. 2010 0,6 п.л
17. Қазіргі білім беру жүйесі, компьютерлік технология және қазақ тілін оқыту мәселелері

Печатная (статья)

Қазақ тілін оқыту: жетістіктер мен жаңа даму бағыттары. Республикалық ғылыми — әдістемелік конференция.12 қазан, 2011. 297-304 б.б. 0,7 п.л.
18. Тәуелсіздік және Әлімхан Ермеков

Печатная (статья)

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Әлімхан Ермеков және қазақстандық мемлекеттіліктің қалыптасуы» Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, 19 қараша 2011. 120-123 б.б. 0,4 п.л. Хамзина М.
19. Тәрбие басы – тіл.

Печатная (статья))

«Жоғары мектеп жүйесінде көп тілді білім беру: өзекті мәселелері мен болашағы» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференцияның материалдары. 11-12 қараша. – Қарағанды: ҚарМУ баспасы, 2008. –  Б. 512-515. 0, 3 п.л.
20. Әдеби өмір және сын.

Печатная (статья)

Наука и ее роль в современном мире: Международной научно-практической конференции. – Караганда: Изд-во Болашак-Баспа, 2009. – том 3. С. 111-115. 0,4 п.л.
21. ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарындағы қазақ әдеби сыны: іркілістер мен ізденістер 

Печатная (статья)

Тил, адабият жана искусство маселелери. Илимий журнал. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы. Ч.Айтматов атындагы тил жана адабият институту. №3 (8). Бишкек-2009. 213-220.  0,5 п.л.
22. Білім берудегі жаңа инновациялық әдістердің тиімділігі

Печатная (статья)

«Индустрия, Білім және ғылымдағы ақпараттық-коммуниканиялық технологиялар» халқаралық симпозиумының еңбектері 28-29 қазан 2010ж     2-ші бөлім Қарағанды  0,3 п.л
23. Особенности развития казахской литературной критики 1960-х годов 

Печатная (статья)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №3 (7) 2010 г.№  г. Тамбов 0,6 п.л
24. Some questions of the Kazakh Language Training

Печатная (статья)

Materialy YII Mezinarodni Vedecko-Praktika Konference. «Moderni Vymozenosti Vedy-2011», 27 ledna-05 unora 2011 roku.  Praha, Publishing House «Education and Science»  s.r.o. 2011. 0,6 п.л Ж.А. Каскатаева
25. Роль и место компьютерных технологии в процессе обучения языкам

Печатная (статья)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №2 (9) 2011 г   г.Тамбов  0,6 п.л Айтбаева Б.М.
26. Литературная критика и вопросы художественного метода 1930-х годов

Печатная (статья)

Филологические науки вопросы теории и практики. Научно-теоретический и прикладной журнал №4 (11) 2011 г   г.Тамбов 0,4 п.л.

Смагулов Ж.К.,

Иманбаева С.Б.

27. Әдеби өмір және тарихи қажеттілік

Печатная (статья)

Ғылым мен білім саласындағы мәдениеттер тоғысы атты халықаралық ғылыми конференция. I том. 2011, 318-323б.б. 0,6 п.л.
28. Түркі халықтары әдебиеттанудағы ортақ арналар

Печатная (статья)

«V Мәдениеттер тоғысындағы тіл, әдебиет, аударма және журналистиканың мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференция.  Алматы, СДУ, 2013 – 291б.  0,7 п.л.

Ж.Қ.Смағұлов

29. Проблемы истории становления казахского литературоведения

Печатная (статья)

European Resefrcher. International Multidisciplinary Journal № 6-1. 2013  0,7 п.л.

Смагулов Ж.К., Жумагелдин Ж.

Без рубрики