Ғылым

ФАКУЛЬТЕТТІҢ ҒЫЛЫМИ ІC-ӘРЕКЕТІ  (перевод в процессе )

  Тау-кен факультетінде мемлекеттік бюджеттік және шарттық мәселелері бойынша жүзеге асырылатын ғылыми жұмыстарға көп көңіл бөлінеді. Факультеттің ғылыми-зерттеу жұмыстарының  жалпы жылдық қаржыландыру 60 млн теңге асады. Сонымен қатар осы келісімшарттық клиенттерге негізінен корпоративтік-ҚарМТУ Университеті мүшелері, соның ішінде тау-кен кешенінің ірі өнеркәсіптік кәсіпорындар болып табылады: КД АҚ «Арселор Миттал Теміртау» АҚ-ның, «SSGOPO» ЖШС «Қазақмыс» корпорациясы «АҚ,» Жәйрем , олардың ЖШС, «Nova Цинк» АҚ, «Shubarkolkomir» АҚ, «Караганданеруд» АҚ ҚФ «Азимут Энерджи Сервисез» АҚ, «Казпромгеофизика» және басқалар.

2017 жылы факультеттің профессорлық-оқытушылар құрамының 83 ғылыми мақалалары ҚР рейтингтік журналдарында жарияланды, соның ішінде жақын және алыс шет елдерде, оның 22 мақаласы TR және S журналдар қорына кіреді.

11 монография шығарылды, СИС және өнертабысқа 10 өтініш жіберілді, 6 авторлық куәлік пен 2 патент алынды.

Кафедра Мақалалар,

жалпы саны/

в оның ішінде TR, S

Монографиялар Өтініш беру/СИС/

патент

ГРМПИ 18/4 2 2/2/1
РМПИ 26/9 3 3/-/1
МДиГ 7/1 3 3/2/-
РАиОТ 32/8 3 3/2/1
Итого по ГФ 83/22 11 10/6/2

Кафедраның Профессорлық-оқытушылар құрамы ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша 128,117 млн.теңгені құрайтын 13 келісім шарт жасалынды. 8 бастамашылдық ғылыми-зерттеу жұмыстары жүзеге асырылуда. Келісім-шарттың ең көп саны «Маркшейдерлік іс және геодезия» кафедрасында болып табылады (6 тақырып), бірақ ең жоғарғы қаржыландыру көлемі «Жер асты пайдалы кен орындарды қазып өндіру» кафедрасында (80,868 млн.). 

Кафедралар Корпоративтік университеттің 9 кәсіпорны үшін оқу және ғылыми мақсаттар үшін жергілікті жерлерде жиындар өткізеді.

 
Кафедра Кол-во х/дработ Объем финансирова-ния х/д работ,млн.тг Кол-во инициативных НИР Кол-во предприятийКУ, на которые осущ-ся выездные совещания
ГРМПИ 4 2
РМПИ 5 80,868 2 3
МДиГ 6 43,395 1 2
РАиОТ 2 3,854 1 2
Итого по ГФ 13 128,117 8 9

Тау-кен факультетінің кафедраларында 64 студент пен 47 магистрант жұмыс істейтін 17 студенттік ғылыми үйірме бар.
Жыл сайын студенттер ғылыми тақырыптар бойынша дипломдық жұмыстар жүргізеді, түрлі деңгейдегі конференцияларға белсенді қатысады және СҒЗЖ Республикалық конкурстарында үнемі жүлделі орындар алады. 

Магистратура өнеркәсіп кәсіпорындарында магистрлік диссертацияларды жазу бойынша ғылыми-зерттеу және тәжірибелік жұмыстар жүргізеді. Ғылыми үйірмелердің студенттері мен магистранттары белгілі бір өндірістік мәселелерді шешуге келісімшарттық жұмыстарына қатысады.

Кафедра Үйірме саны Қатысушылар саны,

студенттер/магистранттар

ГРМПИ 4 13/5
РМПИ 3 22/14
МДиГ 5 15/16
РАиОТ 5 14/11
Итого по ГФ 17 64/47
 Безымянный1

Безымянный2

Безымянный3

 

Перспективы повышения эффективности НИР на факультете заключаются в реализации следующих мероприятий:

  1. Усилить работу по результативному взаимодействию с предприятиями, входящими в Корпоративный Университет и Карту Индустриализации, а также зарубежными (топ-500) и отечественными вузами;
  2. Привлекать студентов и магистрантов к научным проектам и хоздоговорным работам кафедр (повысить до 30 %);
  3. Повысить на 10 % активность публикаций ППС в рейтинговых журналах страны, ближнего и дальнего зарубежья (КазБЦ, РИНЦ, Thomson Reuters, Scopus);
  4. Увеличить оказание научно-исследовательских услуг и трансфера знаний в производство путем заключения и выполнения хоздоговорных тем;
  5. Активизировать работу инновационных центров и ориентировать их на решение конкретных производственных проблем;
  6. Ориентировать научные школы кафедр на подготовку научной команды из числа перспективных молодых ученых с целью развития инновационно-предпринимательской деятельности, а также создания стартап и спинаут компаний для реализации научных проектов и их коммерциализации;
  7. Обратить особое внимание при наборе в магистратуру и докторантуру на научный потенциал и лидерские способности кандидатов;

Cоңғы басылымдар

Без рубрики