ФЭТ кафедраларының негізгі ғылыми тақырыптары

ӨПА кафедрасы:

1) Тақырыптың аты ««АрселорМиттал Темиртау» конверторлы цехтың ОНРС бөлімінің № 40-41 Q=420т құю шүмектерінің басты көтеру механизмдерін басқару жүйесін модернизациялау».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨАП кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі жетістіктер: тікелей – тхеникалық тапсырманы дайындау, басты көтергіш редукторының ағымды күйін диагностикалау; жанама – оқу процесіне еңгузі үшін материалдар алынған, оқу стендінің комплектациясы бойынша техникалық көмегі туралы келісім бар.

2) Тақырып аты ««ШубаркольКомир» өңіріндегі «Западная-Новая» қосалқы станциясының жұмыс режимдерін автоматты бақылау жүйесін жобалау, жасау, дайындау, шеф-монтаж және сынау».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨАП кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі жетістіктер: тікелей – жүйенің схемотехникалыққ шешімдерін әзірлеу, бағдарламалы қамтамасыз етудің алгоритмдерін әзірлеу; жанама – ғылыми-практикалық конференцияға баяндама дайындалған, оқу процесіне еңгізу үшін материалдар қабылданған, телеметрикалық берілгендерін беру үшін және радиомодеммен басқару бойынша 2 оқу стендін дайындау үшін негіздері салынған.

3) Тақырыптың аталуы «Деңгейді бақылау төрт блоктардың іске қосу жұмыстарын әзірлеу, дайындау, әкелу және жүргізу».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедра меңгерушісі

Негізгі жетістіктер: тікелей – жүйенің схемотехникалық шешімдерін әзірлеу; жанама – оқу процесіне ендіру үшін материалдар алынған.

4) Тақырыптың аталуы «Бу қазан агрегаттарындағы су деңгейін қалыптаудың үш комплект жүйесінің іске қосу жұймыстарын жүргізу және жабдықтарды жөндеу».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі қорытындылар: тікелей — жабдықтың диагностикасы және жөнделуі; жанама – оқу процесіне ендіру үшін материалдар алынған.

5) Тақырыптың аталуы  «Электр энергиясын жылу энергиясына түрлендіретін құбырлы реакторлары бар гидродинамикалық жылытқыштарының тиімді параметрлерін таңдау».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі қорытындылар: тікелей – кандидаттық диссертацияның авторефераты мен негізгі бөлімдерін дайындалған, халықаралық ғылыми конференцияда 1 баяндаманыуң басылымы бар; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған.

6) Тақырыптың аталуы  «Кен-рудалы кәсіпорындардың электр техникалық қызметтері персоналдарының сапасын жоғарлатуда дистанционды жүйелер».

Ғылыми жетекшісі Фешин Б.Н., ӨАП профессоры

Негізгі қорытындылар: тікелей – кандидаттық диссертацияның авторефераты мен негізгі бөлімдерін дайындалған, «Труды университета» журналында 1 мақала басылымда болған; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 1 студент еліктенген.

 

7) Тақырыптың аталуы  «Магистралды  жылумен жабдықтау жүйелерінің сорғыш станцияларында жиілік  электр жетектерінің статикалық режимдерімен басқару».

Ғылыми жетекшісі Фешин Б.Н., ӨПА профессоры

Негізгі қорытындылар: тікелей – кандидаттық диссертацияның авторефераты мен негізгі бөлімдерін дайындалған, «Труды университета» журналында 1 мақала басылымда болған; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 2 студент еліктенген.

8) Тақырыптың аталуы  «Автоматтандырылған электр жетегі».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі қорытындылар: тікелей – 1 докторлық, 3 кандидаттық және 2 магистерлік диссертацияның жеке тараулары дайындалған, импакт-факторы бар журналдарда 4 мақала, 2 статьи в журнале «Труды университета» журналында 2 мақала, шетелдеге конференцияда 1 баяндама және халықаралық конференцияларда 8 баяндама жарық көрген; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, 2 зертхана-тәжірибелік кешендер еңгізілген, СҒЗЖ 7 студент және 2 магистрант еліктенген.

9) Тақырыптың аталуы  «Лақпа тоқтарынан жүйе және құрылғыларды қорғау».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі қорытындылар: тікелей – (PhD)докторлық диссертация тараулары дайындалған, 1 магистердік диссертация қорғалған, «Труды университета» жірналында 1 мақала, халықаралық конференцияда 1 баяндама жарық көрген; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 1 студент және 1 магистрант еліктенген.

10) Тақырыптың аталуы  «Өндірісті процестердің автоматизациясы».

Ғылыми жетекшісі Фешин Б.Н., ӨПА профессоры.

Негізгі қорытындылар: тікелей – 2 магистерлік диссертация қорғалған, шет елдеріндегі конференцияларда 3 баяндама және халықаралық конференцияларда 3 баяндама жарық көрген; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 10 студент және 2 магистрант еліктенген.

11) Тақырыптың аталуы  «Жоғарлы кернеулі ЭБЖ электр магнит өрістерін зерттеу».

Ғылыми жетекшісі Брейдо И.В., ӨПА кафедрасының меңгерушісі.

Негізгі қорытындылар: тікелей – 1 магистерлік диссертация қорғалған, шет елдерінде конференцияда 1 баяндама және халықаралық конференцияларда 3 баяндама жарық көрген; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 5 студент және 2 магистрант еліктенген.

12) Тақырыптың аталуы  «Жоғары мектеп мәселелері».

Ғылыми жетекшісі Фешин Б.Н., ӨПА профессоры.

Негізгі қорытындылар: тікелей – опубликованы 1 статья в журнале «Труды университета» журналында 1 мақала, шет елдеріне конференцияда 1 баяндама және халықаралық конференцияларында 2 баяндама жарық көрген; жанама – оқу процесіне еңгізу үшін материалдар алынған, СҒЗЖ 3 студент еліктенген.

«Физика» кафедрасы

1)     Көмір пластына адаптивті сейсмикалық әрекет ету әдістерін іске асыру тәсілдерін әзірлеу

Ғылыми жетекшісі: Смирнов Ю.М.

Тікелей қорытындылар: эксплуатацинды стендтің монтажы жүргізілген, өлшеуіш және тіркегіш аппаратураның қалыпқа келтіру мен монтаждау жүргізу.

Жанама результаты: басылымдарда зерттеулер қорытындылары бейнеленеді, машина жасау және кен тау бағытында ғылыми-техникалық әдебиеттер.

2) Бакалаврлардың физикалық білім беруде инновациялық оқыту әдістерін қолданудың тиімділігін талдау және. 3 этап. Жоғары мектеп мәселелері. (Орындаушы Ясинский В.Б.).

Ғылыми жетекшісі: Смирнов Ю.М.

Тікелей қорытындылар: шет елдердің сайттарындағы материалдар бойынша физиканы оқытуға қатысты инновациялы оқыту әдістерінің жалпы шолуы жүргізілген, кредитті технологиялар бойынша оқыту кезінде қолданылатын электронды білім беру ресурстарының сипаттамасы. Әзірлеменің негізгі кезеңдері және электронды оқулықтарды жасау бойынша нұсқауламалар қарастырылған, сонымен қатар физикалық модельдер есептеріне Mathcad пайдалану, Flash – физикалық пайда болудағы технологияларды пайдалану.

Жанама қортындылары: ҚарМТУ электронды білім беру ресурстарын жасауда және физиканы меңгеруде студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыруда физика кафедрасында зерттеулер қорытындылары мен әзірленген нұсқаулар пайдаланылады.

«Энергетика» кафедрасы

1) «Богатырь қимасының дренажды шахталарының стационарлы қондырғыларының жұмыс режимдерін жаңарту бойынша ревизия, қалыпқа келтіру және нұсқауламаларды әзірлеу» – 14.03.2001ж № 1-2/95-11 (11.35.03) келісім шарты. Келісімдер бойынша жалпы суммасы 2,5 млн тенге.

Тікелей қорытындылары: стационарлы қондырғылардың жұмыс режимдерін жаксарту бойынша және олардың үздіксіз жұмысын атқару мен сенимділігін жоғарлату мақсатында ұсыныстар әзірленген. Техникалық және нормативті құжаттардың талаптарына сай қылдыру үшін стационарлы қондрығылар элементтерінің жеке параметрлері белгіленген және зерттелген.

Жанама қорытындылары: бір мақала жарық көрген ( Булатбаев Ф.Н., Мехтиев А.Д.)

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Кызыров К.Б.

Жауапты орындаушы: аға оқытушы Лихачев В.В.

2) «Қарағанды көмір бассейіні жағдайындағы метан газын энергетикалық пайдалануда негіздеу және зерттеу»

Тікелей қорытындылары: вакуумды-сорғыш станциясының технологиялық сүлбесі, газауалы қоспаның сынауының бақылауы бойынша өлшеулер әдістемесі, дегазационды газқұбырларында вакуумды-газ алымының жүргізуі бойынша әдістемелік нұсқаулаур әзірленген.

Жанама қорытындылары: екі мақала жарық көрген (Таткеева Г.Г., Альмусин Г.Т., Байгабылова А.Д.)

 Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д. профессор Таткеева Г.Г.

  Жауапты орындаушы: профессор Кызыров К.Б.

3) «Стационарлы қондырғылардың жұмыс режимдерін жақсарту»

(тік буынды көтергіш  қондырғылары)» – 14.03.2011ж. № 1-2/94-11 (11.35.02) келісім шарт.

Тікелей қорытыдылары:  Стационарлы қондырғылардың жұмыс режимдерін жаксарту бойынша және олардың үздіксіз жұмысын атқару мен сенимділігін жоғарлату мақсатында ұсыныстар әзірленген. Бір жылдық бағдарлама бойынша «Богатырь Аксес Комир» ЖШС  дренажды шахтасының тік құбырлардың көтергіш қондырғыларында ревизиялы-қалыпқа келтіру жұмыстары жүргізілген. Техникалық және нормативті құжаттардың талаптарына сай қылдыру үшін стационарлы қондрығылар элементтерінің жеке параметрлері белгіленген және зерттелген.

   Жанама результаты: бір мақала жарық көрген. (Булатбаев Ф.Н., Мехтиев А.Д.)

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д. профессор Кызыров К.Б.

Жауапты орындаушы: аға оқытушы Лихачев В.В.

4) «ЖЭО жылу сүлберінің жұмыстарын тиімді ету»

Тікелей қорытындылары: Қарағанды ЖЭО-1 мен Қарағанды ЖЭО-3 башенді және желдеткіш градирнялардың жұмыс режимдері зерттелген; жылумен жабдықтау жүйесінің экономикалық және жылу техникалық көрсеткіштерін жақсарту үшін желдеткіш градирняларының есептеу әдістері, жылу энергетикалық жабдықтар параметрлерінің математикалық моделі әзірленген. К-210-130 және Т-180/210-130 блоктардың жылу сүлбелерінің энергетикалық зерттеулері жүргізілген, бу, конденсат және жылудың шығындары айқындалған. Блоктардың тиімдсіз рационалсыз жылу сүлбелерінің құрылу және пайдалану кемшіліктері регенерация сонадай-ақ торап суын жылыту бойынша жылуфикационды қондырғылардың  тиімділігін төмендетеді, сонымен қатар отынның артық шығындалуына әкеліп соғады. Анықталған кемшіліктерді жою және энергоблоктардың үнімділігі бойынша ұсыныстар әзірленген.

Жанама қорытындылары: бір мақала жарық көрген (Таткеева Г.Г., Жамлиханова Ю.С., Сулейманов С.Р., Саруаров А.З.)

Ғылыми жетекшісі: т.ғ.д., профессор Таткеева Г.Г.

Без рубрики