СИЛАБУС

Изображение 0012356

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті

 

 

Бекітемін

Ғылыми кеңес төрағасы,   ректор, ҚР ҰҒА академигі

 Ғазалиев А.М.

_______________________

«____» _________ 20___ж.

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( SYLLABUS)

 

Қазақстан тарихы  KТ 1101 пәні бойынша

КТ 01 «Қазақстан тарихы» модулі

Барлық   мамандықтардағы  студентерге арналған

 

Қазақстан тарихы кафедрасы

2013

 

 

 

 

Алғы сөз

Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus) әзірленеді:

т.ғ.к., профессор  Шаймуханова Сауле Дюйсетаевна

т.ғ.к., доцент  Сулейменова Машакар Жунусовна

ф.ғ.к., аға оқытушы Нугман Бахредден Габдулбакиевич

т.ғ.к., доцент  Даниярова Айнагуль Есимсеитовна

п.ғ.к.,аға оқытушы Огольцова Елена Геннадиевна

аға оқытушы  Тлеугабылова Каир Самигулловна

аға оқытушы  Абдрахманова Ардак Аманбековна

аға оқытушы  Мақалақов Талғат Жәкенович

 

 

«Қазақстан тарихы» кафедрасының мәжілісінде талқыланады

«____»______________20__ ж. № _______ хаттама

 

Кафедра меңгерушісінің міндетің атқарушы _______Нугман Б.Г.

(қолы)

«____»____________20___ ж.

 

Сәулет және құрылыс институтының оқу-әдістемелік кеңесі мақұлдайды

«____»______________20___ ж. № _______ хаттама

 

Төраға ___________Огольцова Е.Г.        «____»____________ 20___ ж.

(қолы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпарат

т.ғ.к., профессор  Шаймуханова Сауле Дюйсетаевна

т.ғ.к., доцент  Сулейменова Машакар Жунусовна

ф.ғ.к., аға оқытушы Нугман Бахредден Габдулбакиевич

т.ғ.к., доцент  Даниярова Айнагуль Есимсеитовна

п.ғ.к.,аға оқытушы Огольцова Елена Геннадиевна

аға оқытушы  Тлеугабылова Каир Самигулловна

аға оқытушы  Абдрахманова Ардак Аманбековна

аға оқытушы  Мақалақов Талғат Жәкенович

 

Қазақстан тарихы кафедрасы ҚарМТУ 1 корпусында (Б.Бульвары, 56) орналасқан, 211 ауд., байланыс телефоны 56 59 32.

 

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттер саны.ECTS

Сабақтардың түрі

СӨЖ сағаттар саны

Жалпы сағаттар саны

Бақылау түрі

Қосылған сағаттар саны

ОСӨЖ сағаттарының саны

Барлығы сағаттар саны

Дәрістер

Практикалық сабақтар

Зертханалық сабақтар

1,2

3/5

15

30

45

90

45

135

Мемлекетік емтихан

 

Пәннің сипаттамасы

         ЖОО-рында оқитын студентеріне  «Қазақстан тарихы» пәні жалпы білім беретін пәндердің циклына кіреді. (міндеті компонент)

 

      Пәннің мақсаты

Қазақстан тарихы пәнін зерделеу мақсаты – Қазақстан тарихының ертедегі дәуірінен бастап бүгінге дейін әлеуметтік-экономикалық, саяси,этниқалық,мәдени процесстер жайлы, негізгі кезеңдері туралы, оның этногенезі, Қазақ халқы мемлекеттілігінің орнығуы мен дамуының үздіксіздігі, сабақтастығы туралы объективтік тарихи білім беру болып табылады. Әр студенттің Қазақстан тарихы бойынша терең білім алуға талпынуы, өз Отанының тарихына  білуге,студенттердің азаматтық және потриоттық ыстық ықылас білдіру мен қалыптасуына ыкпал ету.

Пәннің міндеттері.

 Пәннің міндеттері келесідей:

— Егеменді Қазақстан мемлекетінің қалыптасып, нығаю міндеттеріне жауап бере алатын тарих білімінің теориялық және әдіснамалық базасын жасау;

— Қазақстан халықтарының ортақ тарихы негізінде Қазақстандық қоғамның бірігуі үшін идеологиялық база дайындау;

-Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студентердің: Қазақстан тарихына қазіргі тұрғыдан қарау, оны дүниежүзілік тарихпен Еуразиялық континент тарихымен, көшпелілер өркениетімен, түркі халықтарының тарихымен және Орталық Азия елдері тарихымен бірлікте қарастыру  туралы түсінігі болу керек.

-Тұтас қабылдауға негізделген Отан тарихының бірыңғай логикалық стержінін, мемлекет құрушы ұлттар – қазақтар мен Қазақстан халықтарының этоногенезін. Қазақстан территориясындағы мемлекеттіліктің эволюциясын, тарихи фактілері мен оқиғалардың жиынтығын білу керек.

-Тәуелсіздіктің орнығуы жылдарындағы Қазақстандық даму моделінің мазмұнын, ақиқаттың ғылыми – тарихи біліммен толықтырып, осы арқылы Қазақстанның империялықтан кейінгі кезеңнен ойдағыдай шығуына әсер еткен басты себептер мен факторлармен жұмыс істеу алуы керек.

-Батыс пен Шығыстың ғалымдық тарихы құрамында өзара байланыста қарастырылатын Қазақстан тарихының өзіндік қайталанбас орнын, сондай-ақ дүниежүзілік тарих пен адамзат өркениетінің тасқынында қарастыруды көздейтін практикалық дағдыларын иеленуі керек.

 

Айрықша деректемелер

Берілген пәнді зерделеу үшін келесі пәндерді (бөлімдерді (тақырыптарды) көрсету арқылы) меңгеру қажет:

 

ПӘН

БӨЛІМДЕР (Тақырып)

Дүниежүзілік тарих – меқтептегі курс

1. Дүниежүзі тарихының периодизациясы.

2. Е.Зулқарнайының жаулаушылық  жорықтары.

3.ХVІІІ-ХХ ғасырдағы Ресей империясы.

4. ТМД елдерінің  тарихы.

Тұрақты деректемелер

Қазақстан тарихы пәнін оқу кезінде алынған білімдер келесі пәндерді философия, құқық негіздері, мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану, психология меңгеру барысында қолданылады.

Пәннің  мазмұны:

Сабақтардың түрлері бойынша мазмұны және олардың еңбек сыйымдылығы.

 

Бөлімнің (тақырыптың) атауы

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек сыйымдылығы, с.

Лекция

лар

Практи

калық саб.

Зертханалық саб.

ОСӨЖ

СӨЖ

1-тақырып Кіріспе. Қазақстанның ежелгі тарихы. Қазақстан тарихының пәні, мақсаты және міндеті. Тарихнама, деректер

1

2

3

3

2-тақырып. Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.

1

2

3

3

3-тақырып. Ерте орта және дамыған орта ғасырлардағы мемлекеттер (VI-XIIIғғ.)

1

2

3

3

4-тақырып. Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде (ХІІІ ғ.).  Алтын Орда (1243-ХV ғ. ортасы).  ХІV-ХV ғғ. ортағасырлық мемлекеттер.

1

2

3

3

5-тақырып. қазақ халқының құрылуы. «қазақ» этнонимі. қазақ жүздері.

1

2

3

3

6-тақырып.  ХV-ХVІII ғғ.  Қазақ хандығы. ХІV ғ. — ХVІІІ ғ. басындағы Қазақстанның мәдениеті.

1

2

3

3

7-тақырып.  ХVІІІ ғ.– XIX ғ. бірінші ширегіндегі Қазақстан.

1

2

3

3

8-тақырып.  ХІХ  ғ.  екінші жартысы — ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы.

1

2

3

3

9-тақырып. Қазақстан мәдениеті (ХVІІІ ғ. – ХХ ғ. басы)

1

2

3

3

10-тақырып. 1917 ж. Қазан төңкерісі және оның алғышарттары.  Азамат соғысы — халық трагедиясы (1918-1920 жж.)

1

2

3

3

11-тақырып. 1920 — 1930 жж. Қазақстанның қоғамдық – саяси және әлеуметтік – демографиялық дамуы.

1

2

3

3

12-тақырып. Қазақстан 1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысы дәуірінде.  Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарда (1946-1953 жж.)

1

2

3

3

13-тақырып. XX ғасырдың 50 ж. — 80 ж. бірінші ширегіндегі  Қазақстаның қоғамдық-саяси және экономикалық дамуы. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. (1985-1991 жж.)

1

2

3

3

14-тақырып. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы (XX ғ. 90 ж.)

1

2

3

3

15-тақырып. Қазақстан Респуликасы қазіргі кезеңде (2000 ж.)

1

2

3

3

Барлығы

15

30

45

45

 

Практикалық (семинарлық) сабақтардың тізімі

 

1-тақырып Кіріспе. Қазақстанның ежелгі тарихы. Қазақстан тарих пәні, мақсаты және міндеті. Тарихнама,  деректер

2

2-тақырып. Қазақстан

территориясындағы ерте дәуір.

2

3-тақырып. Ерте  және  орта ғасырлардағы дамыған  мемлекеттер (VI-XIIIғғ.)

2

4-тақырып. Қазақстан моңғол жаулаушылығы  дәуірінде (ХІІІ в). Алтын Орда (1243-ХV ғ. ортасы). ХІV-ХV ғғ. ортағасырлық мемлекеттер.

2

5 — тақырып.  Қазақ  халқының құрылуының аякталуы . «Қазақ» этнонимі.  Қазақ  жүздері.

2

6-тақырып .XV-XIII ғ қазақ хандығы. Қазақстанның  XIV ғасырмен XIII ғғ. бас кезіндегі мәдениеті.

2

7-тақырып.  ХVІІІғ.- XIX ғ бірінші ширегіндегі   Қазақстан.

2

8-тақырып. ХІХ ғасырдың  II жартысы мен ХХғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы.

2

9-тақырып. ХVІІІғ. – ХХғ. басыңдағы Қазақстан мәдениеті

2

10-тақырып. 1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алғышарттары. Азамат соғысы- халық  қайғылы жағдайы. (1918-1920 жж.).

2

11-тақырып. Қазақстаның  1920-1930жж.қоғамдық–саяси және әлеуметтік– демографиялық    дамуы.

2

12-тақырып. Қазақстан 1941-1945жж. Ұлы Отан соғысы дәуірінде. Қазақстан соғыстан кейінгі жылдарында (1946-1953 жж.).

2

13-тақырып. XX ғасырдың 50 ж. – 80ші  жылдардың бірінші ширегі Қазақстаның қоғамдық-саяси және экономикалық дамуы. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. (1985-1991 жж).

2

14-тақырып. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік алуы (XX ғ. 90 ж.)

2

15-тақырып. Қазақстан Респуликасы қазіргі кезеңде (2000 ж.)

2

Барлығы

       30

 

Оқытушымен студенттің өздік жұмысының тематикалық жоспары

 

ОСӨЖ тақырыбының атауы

Сабақтың мақсаты

Сабақтың түрі

Тапсырманың мазмұны Ұсынылатын әдебиет

1

2

3

4

5

1-тақырып. «Қазақстан тарихына» кіріспе. Қазақстан тарих» пәніңің   мақсаты және міндеті. Тарихнама, деректер

«Қазақстан тарихы» оқу пәнінің қазіргі таңдағы түсінігін айқындау.

КарМТУ кітапханасында каталогпен жүмыс жасау және оқу әдебиетің библиографиялық тізім жасау жөніңіде оқытушыдан кенес алу.

 

1.Пәннің мақсатымен міндеті.

2.Қазақстан тарихының ғылымдағы алатын орыны мен қызметі.

3.Көшпенділердің тарихи деректер, тарихи зерттемелеріндегі ролі.[1],[2],

[3],[4],

[5],[6], [7],[11,

[14].2-тақырып. Қазақстан территориясындағы ерте дәуір.

 

Контурлық картамен жүмыс істеу қаблетің бекіту. «Қазақстан ерте дәуірде» тақырыбына тарихи деректермен жұмысістеу қаблетің одан әрі дамыту.

Қазақстан  тарихы бойынша ғылыми әдебиетпен, контурлық картамен  жұмыс істеу.

Ежелгі Қазақстанды мекен еткендіктердің шаруашылығы мен мәдиниеті жайлы конспект жасау.[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7].3-тақырып. Ерте орта ғасырлық мемлекеттер.(ҮІ-ХIIIбасындағы ғғ.)

 

 

Берілген әдебиеттерді колдана отырып келесі тапсырмаларды орындау:

1Ерте орта ғасырлық мемлекеттерді контурлық картада белгілеу

2.Мемлекеттердің әлеуметтік-экономикалық дамуының ерекшелікте рін анықтау

3.Әр мемлекеттің саяси аренадағы рөліне назар аудару.

Әдебиеттермен жұмыс істеу, берілген сұрақтарды талдау,кестені толтыру

 

 

1.«Қазақстан аумағындағы ерте ортағасырлық мемлекеттер (YI-XIIIғ.)» тақырыбына кестені толтыру.

[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

[11],[14].4-тақырып. Қазақстан моңғол жаулаушылығы дәуірінде (ХІІІ в). Алтын Орда (1243-ХҮғ. ортасы). ХІҮ-ХҮ ғғ. Ортағасырлық мемлекеттер.

 

XII-XIYғасырлардағы тарихи оқиғаларды хоронологиялық ретте оқу.

Конспект құрастыру.

 

 

Келесі жоба бойынша конспект құрастыру:

1. Моңғол жулаушылығы дәуіріндегі Қазақстан

2.Әлемдік тарихта Алтын Орданың алатын орны

3.XIY-Xғ. Ортағасырлық мемлекеттер[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

[11],[14].

5-тақырыбы.

Қазақ халқының пайда болуының аяқталуы. «Қазақ» этнонимі

Рефераттар жазу үшін тарихи мұрағаттармен жұмыс істеуді үйрену

Рефераттық жұмыстарды қорғау

Рефераттардың тақырыбы:

1. Қазақ халқының пайда болуы

2.«қазақ этнонимі» анықтамасы

3.Қазақ жүздерінің пайда болу себептері

 

[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

[11],[14].6-тақырып.

XY-XYIIIғғ. Қазақ хандығыТарихи құжаттарды оқу және талдауАудиторияда әдебиеттермен жазбаша жұмыс жасау

 

 

Берілген құжаттан Қазақ қоғамының өмірінің қандай бағыттары берілгенің анықтау және мазмұнын талдау

[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

 

[11],[14].7-тақырып.

XYIIIғ-XIX ғ бірінші жартыжылдық  ғасыр

Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық дамуын және ішкі және сыртқы саясатының ерекшеліктерін оқуСабақ тақырыбы бойынша оқу және ғылыми әдебиеттерімен электрондық ресурстар және оқу залында жұмыс істеуТақырып бойынша кең ауқымды конспект дайындау[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

[11],[14].8-тақырып. ХІХ ғасырдағы және ХХғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуы.XX ғасырдың басы- XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанның әлеметтік-экономикалық және саяси дамуының мұрағаттық мәліметтеріне талдау жасау

Тақырып бойынша эссе талқылау

 

Эссе тақырыптары:

1.Қазақстан үшін ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы реформалардың нәтижелері

2. Хандық ұжымдастыру саясатындағы Столыпин реформасының маңызы[1],[2],[3],[4],[5], [6],[7],

[11],[14].9-тақырып.

ХҮІІІғ-XXші ғасырдың

басындағы Қазақстанның мәдениеті

Қазақтардың материалдық мәдениетімен танысу үшін Қарағанды қаласының тарихи – өлкетану мұражайына бару

 

 

 

 

 

Экскурсия

 

 

 

 

 

 

Реферативтік жұмыстардың мысалдық тақырыптары:

1.ХҮІІІ-XX ғасырлардың

басындағы қазақтардың қолөнері

 

[1],[2],[3],[4],[5],[6]

 

[7],[11].10-тақырып.

1917 ж. Қазан төңкерісі, оның алғышарттары. Азамат соғысы-  халықтың қайғылы жағдайы(1918-1920 жж.)

 

 Қазан төнкерісі мен Азаматтық соғысқа қазақ халқының қоскан үлесін зерттеу

 

 

 

 

Рефераттарды қорғау

Реферативтік жұмыстардың мысалдық тақырыптары:

1.1917 жылғы Қазан төнкерілісі кезіндегі қазақстандықтар

2.Азамат соғысы жылындағы қазақстандықтар

 

 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[11],

 

[14].11-тақырыбы.

Қазақстанның  1920-1930 жылдарындағы қоғамдық–саяси және әлеуметтік– демографиялық  дамуы.Қазақстандағы «әскери коммунизм саясаты», жаңа экономикалық саясаты,индустриализациялау, ұжымдастыру және мәдени төнкеріс жайлы мәліметтерді жүйелеу

Берілген тақырып бойынша конспект жасау

Тақырыптар:

 

1.«Әскери коммунизм саясаты»

2.Жаңа экономикалық саясат

3.Индустриализациялаужәне ұжымдастыру

 

 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[11],

[14]

13-тақырып.

 

 XX ғасырдың

 50 ж. — 80 ж. бірінші ширегі Қазақстаның қоғамдық-саяси және экономикалық дамуы. Қазақстандағы «қайта құру» саясаты. (1985-1991 жж).

Тарихи оқиғаларды танысып, зерттеу:

«Қайта құру» саясаты және Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғаларыБерілген тақырыптарға презентация жасауБерілген тақырыптарға презентацияны талқылау.

 

 

 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],

[7],[11],

[14].

14-тақырып.

Қазақстан тәуелсіздік жолында (ХХ ғ. 90-шы ж.

Тәуелсіздік жолындағы жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік -экономикалық және саяси дамуына анықтама беру

Топтап жұмыс жасау

Талқылау сұрақтары:

1.Қазақстандағы тәуелсіздік жолындағы демократиялық процесстердің дамуы

2.XX  ғасырдың 90 жылындағы

Қазақстанның әлеуметтік –экономикалық дамуының кезеңдері

[1],[2],[3],[4],[5],[6] [7].

 

________

 

[11],[14].15-тақырып. Қазіргі кезендегі Қазақстан Респуликасы (2000- ші ж.)Қазақстан Республикасының егемендік алғаннаң кейің әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуың ҚР президенті Н.Ә.Назарбаевтің еңбектері арқылы  зерттеу

Ұсынылған әдебиеттермен және баспамен жұмыс істеу, конспектілеу.

1. «XXI ғасыр толқыныңда»

2.« Тарих толкынында»

3.« Әлем эпицентрі»

4.«Сындарлы онжылдық»

5. ҚР президентінің «Қазақстан бағыты – 2050» Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауы. Бір мақсат, бір тілек, бір болашақ, 17.01.2015 — ші ж.

 

[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8].

 

 

СӨЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыбы

 

 1. Жас ұрпақтарға тәрбие мен білім беруде Қазақстан тарихының орны мен маңызы.
 2. Пәннің негізін меңгеру әдістемелері.
 3. Евразия аумағында тайпалық одақтардың құрылуының тарихи-экономикалық алғышарттары.
 4. «Аңдық стиль» өнері. Ұлы Жібек жолы.
 5. VI-XII ғасырлардағы түріктер тарихының тарихи негіздері.
 6. Ерте түріктердің этногенезі. Ерте түріктер таипалары одағының қалыптасуы.
 7. Түрік мемлекеттерінің саяси құрылымының ерекшеліктері.
 8. Қазақстан моңғолдар өктемдігінде.
 9. Жошы, Шағатай, Үгедей Ұлыстары.
 10. Ұлы Ұлыстың (Алтын Орда) халықаралық байланысы. Оның Евразиядағы тарихи оқиғаларға әсері.
 11. Тарихи әдебиеттердегі «қазақ» этнонимі.
 12. К.Данияров қазақ хандығының құрылу тарихы туралы.
 13. Мұхаммед Дулати мырза қазақ хандығының тарихы туралы.
 14. М.Тынышбаев қырғыз-қазақ халқының тарихы туралы.
 15. Исаханидің «Книга бухарского гостя» қазақ және өзбек хандықтарының құрылу тарихын меңгеруде негіз ретінде.
 16. Орыс-қазақ қатынасының басталуы.
 17. «Жәңгір ханның қазақ халқының тарихындағы рөлі» тақырыбы бойынша талқылау.
 18. ХVIII ғасырдың II жартысында қазақтардың Шығыс Қазақстанға қоныс аударуының себептері.
 19. XIX ғасырдың II жартысындағы Қазақстандағы Уақытша Ереже мен жер мәселесі.
 20. Отарлау әкімшілігінің рухани өмір саласындағы саясаты.
 21. Оңтүстік Қазақстан тұрғындарының Қоқанд және Хива өкіметінің басқарушыларына қарсы көтерілісі.
 22. Қазақ халқының тарихындағы 1869-73 жылдардағы көтерілістің орны мен маңызы.
 23. XIX-XXғғ.Қазақ калларының әлеуметтіқ демографиялық және улттық қүрамы.
 24. Патша әскерінің Іле алаңындағы оқиғаға араласуы және оның себептері.
 25. Қазақстандағы Уақытша үкімет және ұлт мәселесі.
 26. Қазақ комитеттерінің қоғамдық-саяси қызметі.
 27. Жалпы қазақтардың Шілде съезі. «Алаш» саяси партиясының құрылуы.
 28. Алаш Орданың қазақ әскери құрамаларын құру шаралары.
 29. Совет үкіметінің Қырғыз (Қазақ) Кеңестік Социалистік Республикасы Автономиясы туралы шешімі.
 30. Бұқара халықтың күштеп ұжымдастыру мен зорлыққа қарсы наразылығы.
 31. Ф.Голощекиннің өкімет басына келуі. «Кіші Қазан» саясатын жүргізу.
 32. 1937-38 жылдардағы жаппай саяси қуғын-сүргін.
 33. Е.Б.Бекмаханов, К.И.Сәтбаев, Б.С.Сүлейменов т.б. ісі.
 34. Қазақстан аумағында 50-60 жылдарда білімді реформалау.
 35. Шапшаңдату концепциясы, қайта құру процесінің дағдарысы.
 36. Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы Декларация.

 

 

Студенттердің білімін бағалау белгілері

Пән бойынша емтихан бағасы аралық бақылау (60% дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) бойынша үлгерімнің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталады және кестеге сәйкес  100% дейін мәнді құрайды.

Әріптік баға бойынша бағалау

Сандық бағалау эквиваленттері

Меңгерілген білімдердің проценттік мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А-

4,0

3,67

95-100

90-94

Өте жақсы

В+

В

В-

3,33

3,0

2,67

85-89

80-84

75-79

Жақсы

С+

С

С-

D+

D

2,33

2,0

1,67

1,33

1,0

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

Қанағаттанарлық

F

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

 

«А» (өте жақсы) деген баға, студент семестр барысында пәннің барлық бағдарламалық сұрақтары бойынша өте жақсы білім көрсеткен, сонымен қатар, өздік жұмыс тақырыптары бойынша жиі аралық білімін тапсырған, оқылатын пән бойынша негізгі бағдарлама бойынша теориялық және қолданбалы сұрақтарды оқуда дербестік көрсете білген  жағдайда қойылады.

«А-» (өте жақсы) деген баға негізгі заңдар мен процестерді, ұғымдарды, пәннің теориялық сұрақтарын жалпылауға қабілетін өте жақсы меңгеруін, аудиториялық және дербес жұмыс бойынша аралық тапсырмалардың жиі тапсырылуын болжайды.

«В+» (жақсы) деген баға, студент пәннің сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды көбінесе «өте жақсы» және кейбіреулерін «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В» (жақсы) деген баға, студент, пәннің нақты тақырыбының негізгі мазмұнын ашатын сұрақтары бойынша жақсы және өте жақсы білімдер көрсеткен, семестрлік тапсырмаларды уақытында «өте жақсы» және «жақсы» бағаларға тапсырған жағдайда қойылады.

«В-» (жақсы) деген баға студентке, егер ол аудиториялық қалай болса, дәл солай СӨЖ тақырыптары бойынша пәннің теориялық және қолданбалы сұрақтарына жақсы бағытталады, бірақ семестрде аралық тапсырмаларды жиі тапсыратын және пән бойынша семестрлік тапсырмаларды қайта тапсыру мүмкіндігіне ие болған жағдайда қойылады.

«С+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «жақсы» және «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол  аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша зейінділік сипаттағы сұрақтарға ие, пәннің жеке модульдарының мазмұнын аша білген, семестрлік тапсырмаларды «қанағаттанарлық» бағаға тапсырған жағдайда қойылады.

«С-» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша жалпы мағлұматтандырылған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D+» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол аудиториялық сабақтардың және СӨЖ барлық түрлері бойынша семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және нақты тақырыптың шеңберінде ғана жеке заңдылықтар мен олардың ұғымын түсіндіре алатын жағдайда қойылады.

«D» (қанағаттанарлық) деген баға студентке, егер ол семестрлік тапсырмаларды уақытында тапсырмаған және аудиториялық сабақтар мен СӨЖ бойынша білімі төмен, сондай-ақ, сабақтар босатқан жағдайда қойылады.

«F» (қанағаттанарлықсыз) деген баға студент, СӨЖ және сабақтардың түрлері бойынша теориялық және практикалық білімнің төмен деңгейіне де ие емес, сабақтарға жиі қатыспайтын және уақытында семестрлік тапсырмаларды тапсырмайтын жағдайда қойылады.

 

Аралық бақылау оқытудың 7-ші және 14-шы апталарында жүргізіледі және бақылаудың келесі түрлерінен шыға отырып, ұйымдастырылады:

Бақылау түрі

%-тік мәні

Оқытудың академиялық кезеңі, апта

Барлығы, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Қатысу

0,4

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

Лекция конспектісі

0,7

*

*

*

*

*

*

*

*

5

Семинарда жұмыс жасау

1,6

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

24

Тесттілеу

12,5

*

*

25

Барлығы (аттестация бойынша)

30

30

60

Мемлекеттік емтихан

40

Барлығы

100

 

Саясат және рәсімдер

«Қазақстан тарихы» пәнін оқу кезінде келесі ережелерді сақтауды өтінеміз:

1 Сабаққа кешікпей келуді.

2 Дәлелді себепсіз сабақ босатпауды, ауырған жағдайда анықтама, ал басқа жағдайларда түсініктеме хат ұсынуды.

3 Студенттің міндетіне барлық сабақтарға қатысу кіреді.

4 Оқу процесінің күнтізбелік жоспарына сәйкес бақылаудың барлық түрлерін тапсыру.

5 Жіберілген практикалық және зертханалық сабақтар оқытушы белгілеген уақытта қайта тапсыру.

6.Сабаққа әрдайым дайындалып,белсенді қатысу.

7.Оқытушы мен студенттерге сыйластықпен қарау.

 

Оқу-әдістемелік қамтамасыз етілушілік

Автордың

аты-жөні

Оқу-әдістемелік әдебиеттің атауы

Баспа, басылып шығатын күні

Даналар саны

кітапханада

кафедрада

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиет

АбилевА.К., Евдокимов В.В. Казахстан в древности Караганда,

1992123Абдакимов А.История КазахстанаАлматы, 1994505Абдакимов А.История Казахстана.Астана, 1999503Артыкбаев Ж.

 ИсторияКазахстана. Учебник-хрестом.Астана, 1999

 22

 1Барманкулов М.Тюркская вселеннаяАлматы, 19962-Гумилев Л.Древние тюркиМосква,199331Сост.Абылхожин Ж. Б.История Казахстана: белые пятнаАлма-Ата,

19913-Козыбаев М.К. (гл.редактор)История Казахстана. Очерк.Алматы,19931505Козыбаев М.К.История Казахстана в 4-х томах.Алматы,199651Козыбаев М.К.Казахи. Историко-этнографическое исследованиеАлматы,199552Кузембайулы А.История дореволюционного КазахстанаАлма-ата,

1992203Кузембайулы А.,Еркин АбилИстория Республики КазахстанАлматы,1998202Кузембайулы А.,Еркин АбилИстория Республики КазахстанАлматы,1999101Кляшторный С.Г.,

Султанов Т.И.Казахстан. Летопись трех тысячелетийАлма-Ата, 1992

305Момынова Ш.Р.Материалы по истории КазахстанаКараганда,

1992103Назарбаев Н.А.«На пороге ХХ века»Алматы, 199652Назарбаев Н.А. «В потоке истории»Алматы, 199911Назарбаев Н.А.«Эпицентр мира»Алматы, 200111Назарбаев Н.А.

«Казахстан – 2030». Послание Президента РК народу КазахстанаАлматы, 1997

52Кан Г.В.История Казахстана. Учебное пособиеАлматы, 2001105Масанов Н.Э.

Кочевая цивилизация казахов

Современный Казахстан: цифры и фактыАлматы, 1998

3-Тажутов АКуманы, половцы, кыпчаки и казахиАлматы, 1998

5-

Қосымша әдебиет

Жумасултанов А.Ж.История Казахстана с древнейших времен до Х1Х в.Караганда, 19923010Сулейменова М.Ж

 

Материалы по истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Учебное пособиеКараганда, 2004

1010Абдрахманова А.А.История Казахстана: основные аспекты культуры. Учебное пособиеКараганда, 20051010

 

            Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі

 

Бақылау түрі

Тапсырманың мақсаты және мазмұны

Ұсынылатын әдебиет

Орындалу ұзақтылығы

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

Семинар сабағында жұмыс істеу

Курсты бағдарлама бойынша оқыту

Дәріс конспектілерінің жоспар бойынша негізгі және қосымша әдебиет

15 апта (30 байланыс сағаты)

Ағымдағы

апталық

ОСӨЖ

Бағдарлама бойынша барлық бөлімдерді оқу, мұғалімдердің кенесі

Дәріс конспектілері

15 апта (15 байланыс сағаты)

Ағымдағы

 апталық

Дәріс  сабағының конспектілерін тексеру

Курс бағдарламасына сәйкес алған білімді тексеру

Курс бойынша дәріс материалдар конспектісінде негізгі және қосымша әдебиеттер қолданылады

15 апта (15 байланыс сағаты)

Ағымдағы

2,4,6,8,10,12,14

Тестілеу

Алған білімді тексеру

Конспект, негізгі әдебиет

1 байланыс сағаты

Аралық

7,14 апта

Мемлекеттік емтихан

Пән материалының  меңгерілу деңгейін тексеру

Негізгі және қосымша әдебиеттің жалпы тізімі

МЕК төрайымына – 0,5 саға.Комиссия мүшесіне – 0,5 сағат

қорытынды

Сессия кезеңін

де

 

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар

1. Қазақстан тарихының пәні, мақсаты және міндеті, дәуірлеу, тарихнама

2. Тәуке хан кезіндегі жоғарғы биліктің бекінісі. «Жеті Жарғы»

3. Қазақстандағы «Кіші Қазан» саясаты

4. Қазақстан тас ғасыры кезеңінде

5. Қазақ билері: Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би. Олардың  XVII — XVIII ғғ.          қазақтардың әлеуметтік өміріндегі рөлі

6. Ауыл шаруашылықтың ұжымдастырылуы және оның нәтижесі

7. Қазақстан аумағындағы қола дәуірі

8. XVII — XVIII ғғ. Қазақ-жоңғар қарым-қатынасы

9.ЖЭС көшу.Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық өзгерістер

10. Сақтардың тайпалық одағы. Саяси тарихы. Қоғамдық құрылысы

11. ХVIII ғасырдағы қазақ халқының тәуелсіздік үшін күресі. 1729 жылғы     Аңырақай шайқасы

12. 1925-1940 ж.ж Қазақстандағы индустриалдық даму

13. Үйсін мен Қаңлы мемлекеттері

14. Кіші жүздің  Ресей бодаңдығын қабылдау( 1731ж.)

15. Ф.И Голощекиннін «Кіші Қазаны». 1931-1933 жж. ашаршылық

16.  Ғұндардың құрылуы. Оның қазақ халқының этногенезіндегі рөлі

17. Аблай ханның басқаруы (1771-1781). Аблай ханның ішкі және сыртқы  саясаты

18. Ұжымдастыру және оның нәтижелері

19. Ұлы Жібек жолы

20. 1822, 1824жж. жарғылар. Орта және Кіші жүздердегі хандық биліктің жойылуы

21. Қазақстандағы қуғын сүргін. Карлаг, Степлаг, Алжир

22.Сарматтар. Шарушылығы және мәдениеті

23. Қазақ халқының ұлт-азаттық күресі. Сырым Датұлының басқаруындағы Кіші жүз қазақтарының қалыптасуы (1783-1797)

24. Қазақстан соғыс алдындағы жылдары. Қазақ ССР Конститутциясы. Экономиканың дамуы

25. Түрік қағанатының құрылуы. «Түрік» этнонимі. Батыс Түрік қағанаты

26.Орта жүздегі патшалық реформалар. Сұлтан Саржан Қасымұлы бастаған көтеріліс( 1825-1836жж.)

27. Ұлы Отан соғысының басталуы. Қазақстан экономикасының әскери мәнерге ауысуы

28. . Түргеш қағанаты. Әскери-әкімшілік билік

29. XVIII ғ. — XIX ғасырдың ортасындағы Қазақ қоғамының әлеуметтік құрылымы

30. Қазақстан аумағындағы әскери бөлімдердің қалыптасуы. Ұлы Отан соғыс майданындағы қазақстандықтар

31.  Қарлұқ қағанатының құрылуы

32. Бөкей ордасының құрылуы. Исатай Тайманұлы және Махамбет Өтемісұлы басқаруындағы көтеріліс (1836-1838)

33. Соғыс уақытындағы Қазақстандағы экономика. Қарағанды көмір бассейінінің рөлі

34. Оғыз конфедерациясының құрылуы. Қимақ қағанаты

35. Кенесары ханның басқаруындағы қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісі

(1837-1847)

36.  Бейбіт құрылысқа ауысу (1946-1964жж)

37. Қимақ қағанаты

38. Жанқожа Нұрмұхамедұлы басқаруындағы  көтеріліс (XIX ғ.)

39. Тың және тыңайған жерді иегеру және оның нәтижесі

40. Қарахан мемлекеті — Орта Азиядағы бірінші мұсылмандық түрік мемлекеті

41. Оңтүстік Қазақстанға орыс әскерінің кіруі және Ұлы жүздің қосылуының аяқталуы

42.Қазақстан және космос

43.Қарақытай мемлекеті. Керей мен Найман мемлекеттері

44. 1860-1890 жж. әкімшілік, соттық және аграрлық реформалар

45. 1950-1970 жж. Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуы

46.Қыпшақ хандығы. Қыпшақ халқының қалыптасуы

47. Орал, Торғай (1868-1869) және Манғышлақтағы (1870) қазақтардың көтерілісі

48. 1970-1980 жж. Қазақстанның әлеуметтік- экономикалық дамуы

49. Моғолстан мемлекетінің құрылыу  және ыдырау

50. Патша  үкіметінің Қазақстанға   қоңыстандыру  саясаты. (XIX ғ. екінші жартысы- XX ғ. басы)

51. Қазақстандағы және СССР қайта құруға бағыт (1985 ж. СОКП ОК сәуір Пленумы)

52. Монғол империясының құрылуы. Қазақстан  моңғол  билігінде

53. ХІХ ғ. екінші жартысындағы Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуы

54. 1980 ж. Қазақстандағы саяси өмір және ұлттық қарым-қатынас. 1986 ж. желтоқсан оқиғасы

55. Алтын Орданың құрылуы және ыдырауы. Мемлекеттік-әкімшілік құрылымы

56. Қазақстанға тауар ақша қатынастарының енуі. Қазақстандағы сауда, жәрмеңкелер

57. Қазақстандағы ядролық   полигондар . Арал  қасіреті «Невада –Семей»  қозғалыстары

58. Ақ Орданың құрылуы. Саяси тарихы

59. Қазақстан  мәдениеті (XIX ғ.)

60. КСРО-ның  ыдырауы. Егеменді, Тәуелсіз  Қазақстанның құрылуы

61. Ноғай Ордасы: саяси және әлеуметтік құрылысы

62. ХХ ғ. басындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы

63.Егемендіктің қалыптасу кезеңдері. Қазақстанның рәміздері: Әнұран, Ту, Елтаңба

64. Әбілқайыр хандығының құрылуы және әлеуметтік-экономикалық дамуы

65.Патша үкіметінің көшіп-қону саясатының күшеюі. Столыпиннің аграрлы реформасы

66.Қазақстан Республикасы халықаралық аренада. Қазақстанның қазіргі уақыттағы сыртқы саясаты(Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» атты кітабінен)

67. Қазақ халқының  қалыптасуы және оның негізгі кезеңдері. «Қазақ» термині

68. Қазақстан еңбекшілерінің 1905-1907 жж. Ресей революциясына қатысуы

және оның әсері

69.Экономикаты тұрақтандыру бағдарламасы (Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар  тоғысында» атты кітабінен)

70. Қазақ жүздері, этникалық территориялары

71. Қазақстан жұмысшыларының жаңа революциялық көтеріліске және Бірінші Дүниежүзілік соғысқа қарсылықтары

72. Қоғамның идеялық  жұмылуы–Қазақстан прогресінің шарты. Қазақстан  халықтарының  Ассамблеясын  құру

73. Қазақ хандығының құрылуы. Жәнібек пен Керей — Қазақ хандығының бірінші хандары

74. XX ғ. басындағы қазақ зиялыларының саяси қызметі

75. Қазақстандағы қоғамдық  саяси  қозғалыстар  мен саяси  партиялар (қазіргі кезең)

76. Қасым хан. Қазақ хандығының нығаюы

77. Қазақстандағы  1916 ж.  ұлт-азаттық  көтеріліс

78. Қазақстан Республикасының  Конституциясын қабылдау (1995ж. 30 тамыз)

79.Хақназар хан. ХVІғ. екінші  жартысында  қазақ мемлекетінің  нығаюы

80.Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов және т.б. ХХ ғ. қазақ зиялылары

81.Президенттін   халыққа арнаған бірінші жолдауы: «Қазақстан — 2030». Іске асырудың  ұзақ  мерзімді  басылым  мақсаттары  мен стратегиялары

Без рубрики