A chart of duty is in dormitories

departments of «The technology of communication systems»

with 01.11.13 y on 07.11.13 y

from 1700  to 2000

 

Day

S.N.F.

Signature

KarGTU

1

01.11.13

 Oganezov E. S.

 

3

02.11.13

Alimov M. Sh.

 

4

04.11.13

Kshalova A.A.

 

5

05.11.13

Aldoshina O.V

 

6

06.11.13

Nygimetzhanova S.K.

 

7

07.11.13

EirihV.I

 

South-east

1

01.11.13

KimYu.V.

 

3

02.11.13

OrazgalievG. Sh.

 

4

04.11.13

AnuarbekovK. B.

 

5

05.11.13

GavrilovaM.A.

 

6

06.11.13

RaximberlinovaZh. B.

 

7

07.11.13

YugaiV.I

 

 

 

 

 

Uncategorized