Cleaning schedule in a hostel KSTU

DUTY SCHEDULE
 of the faculty and staff of the department of the CST in the hostel №1
for the period from September 3 to December 29, 2018

Duty time: from 17.00 to 19.00 hours

 

Date Name Telephone number
1. 05.11.2018 Yugai Vyacheslav Viktorovich 87784707777
2. 06.11.2018 Zhakibekov Tyshtykbai Beisembayevich 87012994398
3. 07.11.2018 Yakovlev Evgeniy Anatoliyevich  
4. 08.11.2018 Nesipova Saltanat Samatovna 87018343231
5. 09.11.2018 Esenzholov Ulan Serikovich 87021558825
6. 19.11.2018 Nygimetzhanova Saule Kapzhanovna 87765796679
7. 20.11.2018 Ospanova Zhanna Zhangaliyevna 87014445647
8. 21.11.2018 Belik Galina Alekseevna 87776295713
9. 22.11.2018 Zhumanbetova Meruert Akhatovna 87016191604
10. 23.11.2018 Aldoshina Oksana Vladimirovna 87079217912
Uncategorized